mod-forming-gr

mod-legal-gr

mod-ict-gr

mod-marketing-gr

mod-funding-gr

mod-sales-gr

mod-operations-gr

mod-security-gr

Glossary

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
(Externe) Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Bevoegdheid met betrekking tot de externe zaken van de vennootschap, met name, wie een document kan of dient te ondertekenen opdat de vennootschap geldig zou verbonden zijn ten aanzien van derden.

ENG: Representation power (external) / FR: Pouvoir de représentation (externe)

(Interne) bestuursbevoegdheid

Bevoegdheid die verwijst naar de interne orde van de vennootschap. Degene die een beslissing kan of moet nemen opdat deze beslissing geldig kan worden genomen in de vennootschap.

ENG: Managerial authority (internal) / FR: Pouvoir de gestion (ordre interne)

Aandeel

Een effect dat een deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt en aan de houder ervan lidmaatschapsrechten (zoals het stemrecht) en patrimoniale rechten (zoals het recht te delen in de winst van de vennootschap) toekent. Er zijn drie hoofdtypes van aandelen: (i) gewone aandelen (common stock), waarvan de houders (in voorkomend geval) delen in de winst van de vennootschap en stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders; (ii) preferentie aandelen, waarvan de houders recht hebben op o.a. een preferent dividend, een preferent deel van het liquidatiesaldo, en/of het recht één of meerdere bestuurders te benoemen; en (iii) aandelen zonder stemrecht, waarvan de houders recht hebben op een preferent dividend, maar geen stemrecht hebben. Aandelen zonder stemrecht worden vaak uitgegeven door een vennootschap om financiering te bekomen zonder de stemrechten te beïnvloeden.

ENG: Share / FR: Action

Aandeel zonder stemrecht

Zie Aandeel.

ENG: Non-voting share / FR: Action sans droit de vote

Aandelenoptie

Aandelenopties worden vaak uitgegeven door startende vennootschappen in de vroege fase van hun ontwikkeling of door vennootschappen in een latere fase van hun ontwikkeling om banden te smeden met personen met bepaalde vaardigheden. Zij laten hen toe te delen in de potentiële waardetoename zonder dat de vennootschap kapitaal dient aan te wenden om (aanzienlijke) betalingen in geld te doen. De houder van een aandelenoptie heeft het recht om een aantal (bestaande) aandelen tegen een vaste prijs binnen een bepaalde periode (dit is tot de vervaldag) te kopen. Een aandelenoptie kan gratis worden toegekend of tegen een bepaalde prijs.

ENG: Stock option / FR: Options sur actions

Aandelenoptieplan/warrantenplan

Een toekenningsplan om de vennootschap toe te laten werknemers, bestuurders en/of consultants aandeelhouders te maken door het uitoefenen van toegekende aandelenopties of warrants.

ENG: Stock option/warrant plan / FR: Plan de stock option/warrant

Aandelenoverdracht tegen verminderde prijs

Wanneer een vennootschap haar eigen aandelen of de aandelen van haar moedervennootschap tegen verminderde prijs verkoopt aan haar bestuurders, werknemers en/of consultants, wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel in hoofde van deze laatsten. Dit voordeel wordt gewaardeerd aan de reële marktwaarde van de aandelen min de betaalde prijs. Een circulaire van de Belgische fiscale administratie van 21 juni 1995 voorziet in een vrijstelling indien: (i) de aandelen werden uitgegeven geheel of gedeeltelijk ten voordele van de werknemers van de vennootschap ten gevolge van een kapitaalverhoging (volgens artikel 609 Wetboek vennootschappen), (ii) de korting niet meer dan 20% bedraagt van de normale uitgifteprijs; (iii) de vennootschap ten minste twee keer dividenden uitkeerde gedurende de laatste drie boekjaren; (iv) de aandelen stemrecht hebben; (v) de totale kapitaalsverhogingen in het huidige boekjaar samen met de vier vorige boekjaren 20% van het maatschappelijk kapitaal niet te boven gaat; en (vi) de aandelen op naam en niet overdraagbaar zijn gedurende vijf jaren (behalve onder bepaalde omstandigheden, zoals de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, pensionering, dood of arbeidsongeschiktheid van de begunstigde of zijn/haar echtgeno(o)t(e)).

ENG: Discounted share / FR: Action à prix réduit

Aansprakelijkheid

Een partij bij een overeenkomst of een derde kan, onder bepaalde omstandigheden, een vergoeding vorderen voor schade geleden als gevolg van handelen of nalaten van de vennootschap of haar vertegenwoordigers. Onder Belgisch recht kan aansprakelijkheid voortvloeien uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (d.i. een nalatigheid buiten het toepassingsgebied van een overeenkomst).

ENG: Liability/responsibility / FR: Responsabilité

Algemeen directeur

(CEO) Niet-bestuurder aan wie de raad van bestuur het dagelijks bestuur heeft gedelegeerd. Vaak wordt naar deze persoon als manager of directeur verwezen.

ENG: Executive manager/day-to-day or daily manager / FR: Délégué à la gestion journalière

Anti-dilutie warrant

Een anti-dilutie warrant geeft de houder ervan het recht om, naar aanleiding van een nieuwe financieringsronde, aan een lagere uitgifteprijs per aandeel dan diegene betaald bij zijn initiële inschrijving extra aandelen te verwerven, zodat de betrokken investeerder dankzij de uitoefening van de anti-dilutie warrant het totaal aantal aandelen bezit dat hij zou hebben ontvangen indien hij zijn initieel investeringsbedrag in de nieuwe financieringsronde zou hebben geïnvesteerd aan de nieuwe uitgifteprijs.

ENG: Anti-dilution warrant / FR: Warrant anti-dilutif

Audit letter

Op het einde van het boekjaar moet de commissaris aangeven dat de jaarrekening waarheidsgetrouw alle risico’s weergeeft waaraan de vennootschap is blootgesteld. Hiertoe zendt de commissaris een brief naar externe partijen, vb. de juridische adviseurs van de vennootschap, om te weten of de vennootschap betrokken is in juridische procedures of betrokken zou kunnen worden/is blootgesteld aan (toekomstige) vorderingen. De brief waarin, vb. de juridische adviseurs de risico’s voor de vennootschap waarvan zij kennis hebben, onthullen, noemt men een audit letter.

ENG: Audit letter / FR: Lettre d'audit

Auditcomité

Adviserend comité binnen de raad van bestuur waarbij de samenstelling en het takenpakket voor bepaalde vennootschappen wordt bepaald door de wet (artikel 526bis Wetboek van vennootschappen). De belangrijkste taken van een auditcomité zijn: opvolgen van de opstelling en de controle van de jaarrekeningen en van de financiële informatie, opvolgen van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer, en het toetsen van de onafhankelijkheid van de commissaris. In dit kader formuleert het comité adviezen en aanbevelingen aan de raad van bestuur.

ENG: Audit committee / FR: Comité d'audit

Benoemingscomité

Adviserend comité binnen de raad van bestuur dat dikwijls is samengevoegd met het remuneratiecomité. De belangrijkste taken van het benoemingscomité zijn het definiëren van selectiecriteria en de benoeming van kandidaat-bestuurders of van het topmanagement, en de evaluatie van de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur. In dit kader formuleert het comité adviezen en aanbevelingen aan de raad van bestuur.

ENG: Nomination committee / FR: Comité de nomination

Beschermende bepalingen

(Covenants) Zulke clausules vindt men vaak terug in aandeelhoudersovereenkomsten of de statuten van de vennootschap (meestal wanneer deze worden gewijzigd ingevolge belangrijke investeringen van derden). Zij onderwerpen bepaalde beslissingen aan de goedkeuring door een bepaalde meerderheid van aandeelhouders. Dergelijke beslissingen kunnen slaan op een verkoop van de vennootschap, een toename van het aantal bestuurders, een uitgifte van preferente aandelen, etc.

ENG: Protective provisions (covenants) / FR: Dispositions protectrices (engagements)

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan bestaan uit één persoon (zaakvoerder) of meerdere personen (zaakvoerders/bestuurders) die, binnen de regels gedefinieerd in de statuten of het Wetboek van vennootschappen, alleen of in college (college van zaakvoerders/raad van bestuur) kunnen handelen.

ENG: Management organ / FR: Organe de gestion

Glossary Overview

English

Dutch

French

Act of 26 March 1999

Wet van 26 maart 1999

Loi du 26 mars 1999

Anti-dilution warrant

Anti-dilutie warrant

Warrant anti-dilutif

Articles of association/ articles of incorporation

Statuten

Statuts

Audit committee

Auditcomité

Comité d'audit

Audit letter

Audit letter

Lettre d'audit

Board of directors (BOD)

Raad van bestuur

Conseil d'administration (CA)

Bond/note

Obligatie

Obligation

Bond/note agreement

Obligatieovereenkomst

Convention obligataire

Certificate of incorporation

Oprichtingscertificaat

Déclaration de constitution de société

Change of control

Controlewijziging

Changement de contrôle

Change-of-control premium

Controlewijzigingspremie

Prime de changement de contrôle

Closing conditions

Opschortende voorwaarden

Conditions de closing

Common share

Gewoon aandeel

Action ordinaire

Company number

Ondernemingsnummer

Numéro d'entreprise

Conversion discount

Omzettingskorting

Décote de conversion

Convertible bond

Converteerbare obligatie

Obligation convertible

Corporate governance charter

Corporate governance charter

Charte de gouvernance d’entreprise

Corporate interest

Vennootschapsbelang

Intérêt social

Corporate purpose/objects

Maatschappelijk doel

Objet social

Corporate social responsibility (CSR)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Responsabilité sociétale (ou sociale) de l’entreprise (RSE)

Creditor

Schuldeiser, crediteur

Créancier

Crossroads Enterprise Database (CED)

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)

Cumulative (preferred) share

Cumulatief (preferent) aandeel

Action (privilégiée) cumulative

Daily (or day-to-day) management

Dagelijks bestuur

Gestion journalière

Debt financing

Schuldfinanciering

Financement par emprunt

Delegation of authority

Delegatie van bevoegdheden

Délégation de pouvoirs

Discounted share

Aandelenoverdracht tegen verminderde prijs

Action à prix réduit

Drag-along rights

Volgplicht

Obligation de suite

Establishment

Vestigingseenheid

Unité d'établissement

Executive director

Uitvoerende bestuurder

Administrateur exécutif

Executive manager/day-to-day or daily manager

Algemeen directeur

Délégué à la gestion journalière

External director

Externe bestuurder

Administrateur externe

Fringe benefit/benefit in kind

Voordeel in natura

Avantage en nature

Full ratchet

Full ratchet

Clause anti-dilution

Governance codes

Deugdelijk Bestuur Codes

Codes de gouvernance

Independent director

Onafhankelijke bestuurder

Administrateur indépendant

Initial public offering (IPO)

Initial public offering (IPO)

Offre publique initiale (IPO)

Investor rights agreement

Overeenkomst betreffende de rechten van investeerders

Convention d'investissement

Issue premium

Uitgiftepremie

Prime d'émission

Key person insurance

Key person verzekering

Assurance pour personne clé

Directors & officers insurance (D&O insurance)

D&O verzekering

Assurance D&O

Legal person/entity

Rechtspersoon

Personne morale

Letter of intent

Intentieverklaring

Lettre d'intention

Liability/responsibility

Aansprakelijkheid

Responsabilité

Liquidation preference

Preferentie bij liquidatie

Droit de priorité en cas de liquidation

Liquidated damages clause

Schadebeding

Clause d'indemnisation (dommages et intérêts)

Lock-up (stand-still) clause

Niet-vervreemdingsclausule

Lock-up (stand-still) clause

Management committee

Directiecomité

Comité de direction

Management organ

Bestuursorgaan

Organe de gestion

Managerial authority (internal)

(Interne) bestuursbevoegdheid

Pouvoir de gestion (ordre interne)

Managing director

Gedelegeerd bestuurder

Administrateur délégué

Mandatory conversion

Verplichte omzetting

Conversion obligatoire

Maturity date

Vervaldatum

Date d'échéance

Memorandum of understanding/heads of agreement

Memorandum of understanding (MOU)/Heads of Agreement

Protocole d'accord

Mission

Missie

Mission

Natural person

Natuurlijke persoon

Personne physique

No-shop provision

No-shop bepaling

Disposition no-shop

Nomination committee

Benoemingscomité

Comité de nomination

Noncompete clause

Niet-concurrentiebeding

Clause de non-concurrence

Nondisclosure (confidentiality) agreement

Confidentialiteits-of geheimhoudingsovereenkomst

Accord de confidentialité

Non-executive director

Niet-uitvoerende bestuurder

Administrateur non-exécutif

Non-voting share.

Aandeel zonder stemrecht

Action sans droit de vote

No solicitation clause

Niet-afwervingsbeding

Clause de non-sollicitation

Ordinary share

Gewoon Aandeel

Action ordinaire

Par value

Fractiewaarde

Valeur nominale

Piggyback right

Piggyback recht

Clause de sortie conjointe

Post-money valuation

Post-money waardering

Evaluation post-financement

Pre-emptive right (right of first refusal)

Voorkooprecht

Droit de préemption (droit de premier refus)

Preferential right

Voorkeurrecht

Droit de préférence

Pre-money valuation

Pre-money waardering

Évaluation pré-financement

Preferred share

Preferent aandeel

Action privilégiée

Profit share

Winstbewijs

Part bénéficiaire

Intellectual  property (IP) rights clause

Intellectuele eigendomsrechtenclausule

Clause relative aux droits de propriété intellectuelle

Protective provisions (covenants)

Beschermende bepalingen

Dispositions protectrices (engagements)

Qualified financing condition

Gekwalificeerde financieringsvoorwaarde

Condition de financement qualifiée

Representation power (external)

(Externe) Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Pouvoir de représentation (externe)

Secured bond/note/financial instrument

Preferent(e) obligatie/effect/financieel instrument

Obligation/billet/instrument financier garanti

Share

Aandeel

Action

Share Purchase Agreement

Share Purchase Agreement

Convention de cession d'actions

Stakeholders

Stakeholders

Parties prenantes

Stock option

Aandelenoptie

Options sur actions

Stock option/warrant plan

Aandelenoptieplan/warrantenplan

Plan de stock option/warrant

Tag-along rights

Volgrechten

Droits de suite

Technology assignment agreement

Overeenkomst tot overdracht van technologie

Convention de cession de technologie

Term sheet

Term sheet

Term sheet

Unsecured bond/note/financial instrument

Niet-preferent(e) obligatie/effect/financieel instrument

Obligation/effet/instrument financier non-garanti

Valuation cap

Valuation cap

Plafond de valorisation

Vesting acceleration

Vesting acceleration

Acquisition accélérée

Vesting period

Vesting periode

Période d'acquisition

Voting agreement

Stemafspraak

Convention de vote

Warrant

Warrant

Warrant